Opzet en werkwijze

De Stichting

De ouders hebben destijds na rijp beraad gekozen voor de Stichting als bestuursvorm. Alle bewoners hebben een vertegenwoordiger in het bestuur, die is dus lid van het bestuur. De lopende zaken worden behartigd door een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen uit de bestuursleden. Soms is een bestuurslid gekozen vanwege zijn/haar deskundigheid.

Het DB kent de functies Voorzitter, Secretaris, Penningmester en DB-Lid Zorg/Begeleiding.

Daarnaast zijn er een aantal commissies die speciale activiteiten uitvoeren. Als er een open plek in het project is, zorgt de selectiecommissie er voor dat een nieuwe bewoner uitgekozen kan worden.
Er is een Bewonersraad die besluit over het bewonersregelement en adviseert over alle belangrijke bestuursbesluiten.

In 2013 zijn Statuten en een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

De Stichting en WoondroomZorg BV (WDZ).

De groep ouders hebben in de opstartfase er voor gekozen de begeleiding in te huren in plaats deze in te kopen bij een grote zorgverlener (zolas bijvoorbeeld Cordaan). Het belangrijkste argument daarvoor was te kunnen beschikken over vaste begeleiders. De keuze is gevallen op WoondroomZorg (WDZ). Oorspronkelijk uit Zuid-Holland, had WDZ al voor de start van Y-Castle de begeleiding op zich genomen van een ander ouderinitiatief in Amsterdam: Home-Alone. De Stichting koopt een afgesproken aantal uren en coördinatie in bij WDZ en brengt deze in rekening bij de bewoners. De bewoners betalen de begeleiding van hun PGB.
De Stichting heeft daarmee zelf geen personeel in dienst.

Organisatieschema vanuit de bewoner

Bewoner <-> Alliantie : Bewoners sluiten huurcontract met Alliantie

Bewoner <-> Bestuur Y-Castle: Bewoners sluiten Zorgcontract, krijgen daarvoor een factuur, betaling door bewoner en betalen aan de Stichting

Bewoner <-> Begeleider: begeleiding wordt uitgevoerd door een vaste  Begeleider

Bewoner <-> Coordinator: met de COOrdinator is beperkt contact,

Bewoner <-> Ouder/ begeleider: persoonlijk contact, daarnaast zit ouder in het bestuur

Bewoner <-> Bewonersraad: overleg over bijv. bewonersreglement

Bewoner <-> Medebewoners: persoonlijk contact onderling

Ouder/begeleider, Bewoner en Begeleider: bespreken zorg/begeleidingsplan en uitvoering

WoondroomZorg: is werkgever; Coordinator: coördineert de begeleiders, Begeleiders rapporteren aan Coordinator