Organisatie

Iedere bewoner heeft één belangenbehartiger, meestal een ouder of ander familielid, die deel uitmaakt van het algemeen bestuur van de woongroep. Van de ouders of familieleden wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Dit houdt in dat de vertegenwoordiger de bestuursvergaderingen bezoekt en dat de vertegenwoordiger of andere ouder/familielid participeert in één van de werkgroepen of commissie.

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

J.R.E. Berghoff, voorzitter

I.A. Dusseldorp, secretaris          secretaris@y-castle.nl

J.A. Bus, penningmeester           penningmeester@y-castle.nl

D.L.H. Krijger, algemeen bestuurslid en voorzitter zorgcommissie.

 

Het dagelijks bestuur komt bijeen zo vaak als dit nodig wordt geacht en stemt af met de teamcoördinator van Y-Castle.

 

Het algemeen bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar. Dit bestuur bestaat uit alle vertegenwoordigers van de bewoners samen.

 

Werkgroepen en commissies

Er is een vaste zorgcommissie die de kwaliteit van de zorg/begeleiding moet bewaken.

Daarnaast zijn er commissies met wisselende samenstelling:

  • Selectiecommissie die de selectie van nieuwe bewoners coördineert indien er een appartement vrijkomt
  • Sollicitatiecommissie die de selectie van nieuwe begeleiders, op voordracht van Woondroomzorg, indien nodig, uitvoert.

Indien het Algemeen Bestuur daartoe aanleiding ziet, wordt er voor een specifiek onderwerp een werkgroep geformeerd.

 

Verbindingsbijeenkomsten

Een aantal keer per jaar komen alle ouders, vertegenwoordigers en begeleiding van de bewoners samen om algemene thema’s te bespreken, ervaringen en ideeën te bespreken.

 

Financiën

Voor de fondsenwerving wordt een beroep gedaan op:

  • sociaal maatschappelijke stichtingen, die ten doel hebben initiatieven als de onze te steunen
  • ouders en andere familieleden van de bewoners die aan de Stichting willen doneren
  • overige belangstellenden
  • de kosten van de begeleiding door WoondroomZorg B.V. worden doorberekend aan de bewoners en worden gefinancierd vanuit hun Persoonsgebonden budget (PGB).
  • voor een uitsplitsing van de bestedingen wordt verwezen naar het jaarverslag.


 Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur wordt gevormd door ouders/familieleden van de bewoners en is onbezoldigd.