Het ontstaan van Y-Castle

 

Geschiedenis 

Stichting Y-Castle is ontstaan uit een groep van ouders van kinderen met ASS, die een woonsituatie voor hun kinderen wilden creëren waarin zij zelfstandig en met enige begeleiding kunnen wonen. Deze groep ontstond op initiatief van en met ondersteuning van De Latei, in de persoon van Ada Bolder. De Latei is een belangenvereniging die o.a. ondersteuning biedt bij het zelf opzetten van woonvormen voor mensen met een handicap. Y-Castle is niet het eerste ouderinitiatief voor ASS in Amsterdam: andere initiatieven zoals Home Alone en Marathon gingen ons voor.

De oudergroep kwam vanaf 2005 in wisselende samenstelling bijeen. Aanvankelijk werden vele mogelijkheden in Amsterdam geopperd, maar vanaf eind 2007 richt alle aandacht zich op een wooncomplex op IJburg, te realiseren door woningbouwcorporatie ‘de Alliantie’. Vanaf dat moment kreeg de oudergroep een vastere vorm.  

Van begin af aan hadden de ouders in dit project enkele doelen voor ogen:

  • De bewoners moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en zich daarbij ook naar een grotere zelfstandigheid kunnen ontwikkelen;
  • De aard van de beperking brengt met zich mee dat professionele begeleiding onontbeerlijk is;
  • De ouders willen middels een juridische structuur de regie over het project op hoofdlijnen kunnen voeren maar de dagelijkse gang van zaken aan de begeleiding overlaten;
  • De ouders willen zich t.o.v. hun kind zoveel mogelijk als gewone ouders kunnen gedragen, d.w.z. als ouders van volwassen en zelfstandige kinderen.

 

In de oprichtingsfase zijn in vele vergaderingen en werkgroepen diverse aspecten van het project besproken en kregen deze langzamerhand vastere vorm. Na discussie over de verschillende mogelijkheden werd gekozen voor een stichting waarbij namens iedere bewoner een ouder of vertegenwoordiger zitting krijgt in het bestuur. Na afweging van de alternatieven werd uiteindelijk besloten om geen begeleiders in dienst te nemen maar deze middels detachering vanuit een daarin gespecialiseerde organisatie aan te trekken. Dat werd WoondroomZorg B.V., mede gekozen vanwege hun ervaring in andere projecten en hun grote deskundigheid en betrokkenheid bij mensen met ASS. 

Helaas liet de feitelijke bouw van de woningen (mede door de steeds verder om zich heen grijpende crisis) lang op zich wachten. Uiteindelijk kon de eerste paal in december 2009 geslagen worden en werden de woningen juni 2011 opgeleverd. Daarmee begon voor ons een geheel nieuwe fase in het project: alle mooie dromen moesten nu in praktijk gebracht worden. Dat was niet makkelijk! Lang niet iedere situatie bleek van te voren voorzien en voldoende doordacht te zijn en ook als het wel was voorzien bleek de praktijk soms weerbarstig. Er waren nog niet voldoende begeleiders en de aanwezige begeleiding heeft zich (achteraf bekeken) onvoldoende kunnen voorbereiden en inwerken. Hetzelfde geldt voor onze bewoners: de overgang naar Y-Castle en de zelfstandigheid bleek groot en niet voor iedereen gemakkelijk. Ook voor het bestuur bleek vier jaar droogzwemmen toch iets heel anders te zijn dan in het diepe stappen. 

Tegen deze achtergrond is het een fantastische prestatie dat we in eendrachtige samenwerking deze moeilijke startsituatie doorgekomen zijn en er, mede dankzij de enorme inzet van ouders en begeleiders, in geslaagd zijn om een mooi project van de grond te krijgen!