Doelstelling en Beleid

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het vormen, huisvesten en in stand houden van een woongroep van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS), waarbij met inachtneming van de gemeenschappelijkheid die eigen is aan een woongroep gestreefd wordt naar maximaal haalbare autonomie voor iedere bewoner.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 3. het met respect voor hun privacy en op basis van daartoe te sluiten woonzorgovereenkomsten bieden van huisvesting en deskundige begeleiding aan mensen met ASS;
 4. het beheren van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen die behoren tot de groepswoonruimte;
 5. het scheppen van een gunstig woonklimaat; en
 6. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
 7. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleid

Begeleiding

 • Conform onze visie en doelstelling, zullen wij stimuleren tot het vinden van passende dagbesteding door de bewoners.  Wij zullen de nadruk leggen op enerzijds een maximaal haalbare autonomie en anderzijds op het bevorderen van een proces in de groep dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden van de jongeren.
 • Een speerpunt is het maken van een zorgplan voor iedere jongere en de regelmatige evaluatie en bijstelling daarvan.
 • Evaluatie en overleg over kwaliteit,bezetting en opleiding van de begeleiding vindt plaats in de zorgcommissie.
 • Periodieke afstemming over de begeleiding met WoondroomZorg B.V. vindt plaats door het dagelijks bestuur en een vertegenwoordiger van de zorgcommissie.

Bestuur- / oudervergaderingen

 • Maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • Volgen van de ontwikkelingen rond het Persoonsgebonden budget (PGB) en tijdig nemen van maatregelen om de positie van onze bewoners veilig te stellen.

Financiën

Voor de fondsenwerving wordt een beroep gedaan op:

 • Sociaal maatschappelijke stichtingen, die ten doel hebben initiatieven als de onze te steunen.
 • Ouders en andere familieleden van de bewoners die aan de Stichting willen doneren.
 • Overige belangstellenden.

De kosten van de begeleiding door WoondroomZorg B.V. worden doorberekend aan de bewoners en worden gefinancierd vanuit hun Persoonsgebonden budget (PGB).